fbpx Przejdź do treści

Polityka prywatności

CZYM JEST POLITYKA PRYWATNOŚCI

Nasza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania
danych osobowych pozyskanych od Klientów przez stronę internetową http://jedzeniezdrowycatering.pl/ (dalej zwaną: „Witryną” lub „stroną internetową” ) przez firmę Jedzenie zdrowy Catering  Piotr Krzanowski ul. Bosaków 5, 31-476 Kraków, NIP 676 159 096 9
Administratorem danych osobowych Użytkownika jest firma Piotr Krzanowski ul. Bosaków 5, 31-476 Kraków, NIP 676 159 096 9
zwana dalej „Usługodawcą” lub „Sprzedawcą”
Nasza firma dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności Klientów i ochrony
udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny,dokonywania zamówień przez formularz kontaktowy oraz realizacji usługi.

DEFINICJE
Definicje użyte w polityce prywatności oraz regulaminie oznaczają:
1. CENNIK – cennik Usług dostępny na naszej Witrynie (pod adresem http://jedzeniezdrowycatering.pl/cennik)
2. DIETA, USŁUGA – usługa przygotowania i dostawy posiłków wskazanych szczegółowo na witrynie Serwisu w ramach cateringu dietetycznego, realizowana przez Usługodawcę na warunkach określonych w Regulaminie (lub ustalonych indywidualnie z klientem) oraz w umowie o świadczenie Usługi zawartej zgodnie z Regulaminem.
3. FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Witrynie umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia na Usługę lub zadania pytania. Zapytanie wysłane przez formularz trafia na firmowy adres mailowy i jest potwierdzane przez Usługodawcę.
4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę o świadczenie Usługi ze Sprzedawcą.
5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
6. REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z Witryny
7. WITRYNA, STRONA INTERNETOWA– serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym http://jedzeniezdrowycatering.pl/ oraz jego podstronami i subdomenami.
8. STREFA DOWOZU – obszar dostaw Usługi, który zostaje potwierdzony przez usługodawcę w momencie przyjmowania zamówienia.
9. USŁUGODAWCA, SPRZEDAWCA – Piotr Krzanowski ul. Bosaków 5, 31-476 Kraków, NIP 676 159 096 9
10. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Kontaktu, mailowo lub telefonicznie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie Usługi ze Sprzedawcą. Potwierdzenie zamówienia przez Sprzedawcę jest jednoznaczne z zawarciem umowy na świadczenie usługi.

WARUNKI KORZYSTANIA Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO
Pełne korzystanie z Formularza Kontaktu w sposób umożliwiający złożenie zamówienia lub przesłanie zapytania nie wymaga posiadania Konta przez Klienta i zalogowania się na nie.
1. Korzystanie z Formularza Kontaktu zaczyna się z chwilą rozpoczęcia przez Klienta jego uzupełniania, poprzez uzupełnienie i wysłanie formularza, który znajduje się na stronie http://jedzeniezdrowycatering.pl/contact/
2. Złożenie Zamówienia za pomocą Formularza Kontaktu następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza i (2) kliknięciu pola „Wyślij” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych lub zaprzestania składania Zamówienia/Zapytania.
3. W Formularzu Kontaktu niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, oraz treści zapytania/zamówienia.
4. Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktu świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia/Zapytania za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

JAKIE DANE ZBIERA WITRYNA PODCZAS SKŁADANIA ZAPYTANIA/ZAMÓWIENIA PRZEZ FORMULARZ ?
Witryna będzie zbierała od Klientów następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych
form komunikacji, w przypadku dokonywania zapytań/zamówień przez formularz
1) nazwisko i imię,
3) adres do korespondencji,
4) adres poczty elektronicznej,
5) numer telefonu.
Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania zapytania lub złożenia zamówienia
(zawarcia Umowy sprzedaży/nabycia) w ramach Witryny. Klient, składając Zamówienie lub przesyłając zapytanie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę.
 
PLIKI COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM
Jakie dane są zbierane automatycznie podczas korzystania z Witryny?
Witryna nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki
tekstowe wysyłane przez stronę internetową i przechowywane na komputerze Klienta zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Klienta z Witryny. Pliki cookies wykorzystywane są w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Klientom interesujących informacji. Pliki cookies wykorzystywane przez Witrynę mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Klientów z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie Klientowi z Witryny. W każdym wypadku Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Klient korzysta.

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących celach:
1. realizacji podstawowych funkcjonalności witryny takich jak statystyki wejść na stronie
2. dostosowywania zawartości Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Klienta
3. zapamiętywania lokalizacji IP, strefy czasowej;
4. personalizacji i publikacji treści reklamowych zamieszczanych w Serwisie, zgodnych z zainteresowaniami Usługobiorców.
5. remarketingu, czyli działania reklamowego, w którym po utworzeniu odpowiednich list remarketingowych na podstawie wybranych cech zachowań (za pomocą Google Analytics), kierowane są reklamy banerowe, które wyświetlają sie użytkownikom podczas odwiedzania rożnych stron internetowych w sieci reklamowej Google.

Udostępnienie informacji
W celu realizacji umowy Witryna może udostępniać zebrane od Klienta dane osobowe partnerom w tym np. firmom kurierskim, kurierom, operatorom systemów płatności. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Klienta informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Pytania i zastrzeżenia
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub zastrzeżenia do powyższej Polityki Prywatności prosimy o kontakt z naszym biurem pod adresem jedzeniezdrowycatering@gmail.com

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:

1. dostępu do danych osobowych;
2. uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
3. uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: jedzeniezdrowycatering@gmail.com